Projects

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  • ConstructionSupervisionManagement

  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีพันธกิจที่สำคัญได้แก่ การดูแล รักษา ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่มีความซับซ้อนทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ โรคกระดูก ทารกคลอดก่อนกำหนด และที่สำคัญคือโรคมะเร็ง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ยังขาดศูนย์มะเร็งที่ทันสมัยในการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ประกอรบกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลยังไม่มีห้องเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาขึ้นในอาคารเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ของทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 650 ตารางวา ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์มะเร็งและศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาประกอบกับเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในปี พ.ศ.2562