Services

Urban Design & Planning

การออกแบบชุมชนเมืองและวางแผนภาคเป็นบริการกึ่งแผนแม่บท (Comprehensive plans) กับการออกแบบองค์ประกอบของเมือง ( Components of urban design ) บริการนี้ แบ่งเป็น 2 แผนหลักได้แก่ แผนการออกแบบชุมชนเมือง ( Urban design plan ) กับแผนการวางแผนภาค ( Regional planning ) โดยแผนแม่บทการออกแบบชุมชนเมืองได้กำหนดให้บริการแก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนบริการวางแผนภาคได้กำหนดให้บริการแก่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งรับผิดชอบการการวางผังเมืองและผังพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคหรือพื้นที่เชื่อมต่อสำหรับหลายชุมชน เมือง และเขตเศรษฐกิจ

การออกแบบชุมชนเมืองและวางแผนภาคเป็นบริการกึ่งแผนแม่บท (Comprehensive plans) กับการออกแบบองค์ประกอบของเมือง ( Components of urban design ) บริการนี้ แบ่งเป็น 2 แผนหลักได้แก่ แผนการออกแบบชุมชนเมือง ( Urban design plan ) กับแผนการวางแผนภาค ( Regional planning ) โดยแผนแม่บทการออกแบบชุมชนเมืองได้กำหนดให้บริการแก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนบริการวางแผนภาคได้กำหนดให้บริการแก่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งรับผิดชอบการการวางผังเมืองและผังพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคหรือพื้นที่เชื่อมต่อสำหรับหลายชุมชน เมือง และเขตเศรษฐกิจ

Our Process

  • การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด
  • การวิเคราะห์ด้านรูปแบบโครงการ
  • การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
  • การวิเคราะห์ทางด้านงบประมาณการลงทุน