Services

Feasibility Study

 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพื่อการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนสำหรับโครงการ โดยการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ทางด้านต่างๆ เพื่อคาดการณ์ผลในอนาคตตลอดอายุโครงการLearn More

Urban Design & Planning

การออกแบบชุมชนเมืองและวางแผนภาคเป็นบริการกึ่งแผนแม่บท (Comprehensive plans) กับการออกแบบองค์ประกอบของเมือง ( Components of urban design ) บริการนี้ แบ่งเป็น 2 แผนหลักได้แก่ แผนการออกแบบชุมชนเมือง ( Urban design plan ) กับแผนการวางแผนภาค ( Regional planning ) โดยแผนแม่บทการออกแบบชุมชนเมืองได้กำหนดให้บริการแก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนบริการวางแผนภาคได้กำหนดให้บริการแก่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งรับผิดชอบการการวางผังเมืองและผังพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคหรือพื้นที่เชื่อมต่อสำหรับหลายชุมชน เมือง และเขตเศรษฐกิจ

Learn More