Services

 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพื่อการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนสำหรับโครงการ โดยการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ทางด้านต่างๆ เพื่อคาดการณ์ผลในอนาคตตลอดอายุโครงการการสำรวจออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์ความเหมาะสมทงด้านเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนในการดำเนินโครงการ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ด้วยการสำรวจสภาพปัจจุบันและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ Project Feasibility Study

เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการนั้น ๆ กำไร งบประมาณ และการคืนทุน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

วิธีการในการจัดทำ Project Feasibility Study

การตั้งสมมติฐานถึงความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ

Our Process

  • การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด
  • การวิเคราะห์ด้านรูปแบบโครงการ
  • การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
  • การวิเคราะห์ทางด้านงบประมาณการลงทุน