Projects

โครงการศึกษาพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง ศาลายา-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  • ศาลายา-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • FeasibilityStudy

  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง ศาลายา-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาระบบส่งมวลชนระบบรางที่ทันสมัยในอนาคต ซึ่งจะมีประชาชนสัญจรผ่านไปมาในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านสังคมและชุมชน และการพัฒนาเชิง พาณิชยกรรม

การศึกษาจะเน้นในการพัฒนาแผนการใช้พื้นที่ในบริเวณเส้นทางโครงข่ายดังกล่าว แผนพัฒนาจะเน้นในการศึกษาจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนการเชื่อมต่อการเดินทาง แผนทางธุรกิจในด้านการลงทุน และการออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทางสังคม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างภาคการบริการใหม่ให้กับ รฟท. ที่จะส่งเสริมการให้บริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยพบว่ามีพื้นที่ ๆ มีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนามีทั้งสิ้น 7 พื้นที่ ได้แก่

1)      พื้นที่บริเวณสถานีศาลายา

2)      พื้นที่บริเวณสถานีศาลาธรรมสพน์

3)      พื้นที่บริเวณป้ายหยุดรถพุทธมณฑล สาย 2

4)      พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟหลักสี่

5)      พื้นที่บริเวณที่หยุดรถหลักหก

6)      พื้นที่บริเวณป้ายหยุดรถคลองรังสิต (สถานีรังสิตเก่า)

7)      พื้นที่บริเวณสถานีเชียงราก

และในแต่ละพื้นที่โดยรอบสถานีจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปตามผลการสำรวจและวิเคราะห์ เช่น พัฒนาพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้า อาคารพักอาศัย อาคารกึ่งสำนักงาน เป็นต้น