Projects

View Project...

โครงการศึกษาพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง ศาลายา-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาลายา-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View Project...

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

View Project...

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช